RESILIENCIA

Capacitat per afrontar l’adversitat i donar resposta a qualsevulla acció imprevista.